ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δημιοσίευση στο Παγκόσμιο Περιοδικό International Journal of Human-Computer Interaction
01 Ιουλιου 2022

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η εργασία μας με τίτλο "Supporting People with Visual Impairments in Cultural Heritage Realms: Survey and Future Research Directions" έγινε δεκτή για δημοσίευση στο παγκόσμιο περιοδικό International Journal of Human-Computer Interaction (https://www.tandfonline.com/journals/hihc20).

Δημιοσίευση στο Παγκόσμιο Συνέδριο International Conference on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies (IMET 2022)
29 Ιουνιου 2022

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η εργασία μας με τίτλο "First results of a survey concerning the use of digital human avatars in museums and cultural heritage sites" έγινε δεκτή για δημοσίευση στο παγκόσμιο συνέδριο International Conference on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies (IMET 2022).

Ολοκλήρωση της Εικονικής Περιήγησης 360° στο Μουσείο
25 Απριλιου 2022

Ολοκληρώθηκε η τρισδιάστατη εικονική περιήγηση σύμφωνα με το μουσειολογικό σενάριο με τη βοήθεια μιας κάμερας Insta360. Η εικονική περιήγηση παρέχει μια όψη 360° των χώρων του μουσείου ακολουθώντας σημεία πλοήγησης. Η εικονική περιήγηση διαθέτει επίσης σημεία εστίασης (hotspots) όπου ο επισκέπτης μπορεί να λάβει πρόσθετες πληροφορίες για διάφορα εκθέματα.

Αλληλεπιδραστε με την Εικονικη Περιηγηση

Ολοκλήρωση Συγγραφής Μουσειολογικής Πρότασης
10 Νοεμβρίου 2021

Ολοκληρώθηκε η μουσειολογική αποτίμηση και η μουσειολογική/ μουσειογραφική προσαρμογή του υφιστάμενου μουσειακού χώρου του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας «Δ. Νομικός». Λαμβάνοντας υπόψη και σύμφωνα με τη βασική διαδρομή ξενάγησης και τους υπάρχοντες άξονες του σεναρίου επίσκεψης, ολοκληρώθηκε η συγγραφή της μουσειολογικής πρότασης, η οποία σκοπό της έχει την ολοκληρωμένη πρόσληψη από τον επισκέπτη, των παραγωγικών διαδικασιών, των τεχνικών λύσεων και του ανθρωπογενούς στοιχείου, της εποχής λειτουργίας του εργοστασίου. Το σενάριο που δημιουργήθηκε, συνδέει την αφήγηση με τον χώρο κατά την διάρκεια της ψηφιακής ξενάγησης.

Έναρξη Έργου
23 Δεκεμβρίου 2020

Την πρώτη συνάντηση (kick-off meeting) είχαν την περασμένη εβδομάδα οκτώ (8) στελέχη από τους τρεις (3) εταίρους του ερευνητικού έργου “Ανάπτυξη και παραγωγή εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για την αφηγηματική ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός» – Development and implementation of AR - VR productions in the framework of narrative tours of the Tomato Industrial Museum "D. Nomikos" με ακρωνύμιο: DeAR Museum και MIS (ΟΠΣ) 5074586 (έναρξη έργου: 21 Δεκεμβρίου 2020 – διάρκεια 38 μήνες).

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω zoom, παρουσιάστηκε αναλυτικά το πλάνο υλοποίησης του προγράμματος, επεξηγήθηκαν οι ενότητες εργασίας, οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου, αναλύθηκαν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε εταίρου και συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Μέσα από τις συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων τέθηκαν οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη του περιεχομένου και διευκρινίστηκαν θέματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διάφορων φάσεων του έργου.

Το έργο DeAR Museum - Ανάπτυξη και παραγωγή εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για την αφηγηματική ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός» στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία μουσειακής αφήγησης που ενισχύουν τη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών του παλαιού εργοστασίου τομάτας "Δ. Νομικός" στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, το οποίο έχει μετατραπεί σε Βιομηχανικό Μουσείο. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ανάπτυξη εφαρμογών ξενάγησης σε αντίστοιχους χώρους βιομηχανικής κληρονομιάς.

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

  • Το Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Η Εταιρεία VLIHADA VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Η Εταιρεία 2monochannels

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.