Co-financed by Greece and the European Union

DeAR Museum

DeAR Museum

Σε νέα εποχή ξενάγησης μπαίνει το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας, Δ. Νομικός. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών – τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – υλοποιήθηκαν οι εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για την αφηγηματική ξενάγηση στο μουσείο.

Το DeAR Museum (Development and implementation of AR – VR productions for the Museum) αφορά σε καινοτομία τόσο σε θεωρητικό όσο και εφαρμοσμένο επίπεδο και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με κωδικό ΟΠΣ 5033190 και Κωδικό πράξης ΣΑ: Τ2ΕΔΚ 01392 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Διευρύνει την τρέχουσα επιστημονική, ερευνητική και εφαρμοσμένη γνώση στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών μικτής, επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας που αποκαθίστανται και αναδεικνύονται στο πλαίσιο της μουσειακής χρήσης. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη αφηγηματικών μουσειακών σεναρίων με τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας και στόχος του η βιωματική προσωποποιημένη εμπειρία επίσκεψης σε βιομηχανικό χώρο που έχει μετατραπεί σε «μουσείο του εαυτού του».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσέγγιση της καθημερινής ζωής και εργασίας στο παλαιό εργοστάσιο, ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας, αναπτύχθηκε μέθοδος ψηφιακής ανάκτησης μελών από τον ιστορικό μηχανολογικό εξοπλισμό του Εργοστασίου που δεν υπάρχουν πια. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα θεματικά τεχνολογικά μουσεία ή παρόμοιες εφαρμογές διάσωσης και ανάδειξης της τεχνολογικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών, που βασίζονται σε μία σύνθετη, διαδραστική και χωρικά εξελισσόμενη «αφήγηση», προσαρμοσμένη στη χωροθέτηση των εκθεμάτων και τη διαδρομή επισκεπτών, κατά την περιήγησή τους στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας. Δηλαδή:

Την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR).

Τη εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας (VR).

Το ηχητικό αποτύπωμα μηχανών και περιβάλλοντος εργοστασίου για τη δημιουργία ηχοτοπίου.

Τη ψηφιακή ανάκτηση κατεστραμμένων στοιχείων του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τις προσαρμοσμένες εφαρμογές για την προσωποποιημένη αφηγηματική ξενάγηση.

Τις προσαρμοσμένες εφαρμογές για την αφηγηματική ξενάγηση ατόμων περιορισμένης όρασης και περιορισμένης κινητικότητας.

Οι εφαρμογές εκκινούν από την επιδεικτική λειτουργία του σωζόμενου ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού του παλαιού εργοστασίου και την ψηφιακή αναπαράσταση της κίνησης των μηχανημάτων, αφού προηγουμένως έχουν ψηφιακά συμπληρωθεί οι ελλείψεις του εξοπλισμού. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, έγινε λεπτομερής ψηφιακή αποτύπωση-σάρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων των μηχανημάτων. Επιπλέον, έγινε ψηφιακός σχεδιασμός των στοιχείων των μηχανημάτων που δεν υφίστανται πλέον ως φυσικά αντικείμενα. Παράλληλα με τα παραπάνω, εγινε προσομοίωση της κίνησης, των μηχανημάτων, με τη χρήση κινούμενων εικόνων (animation) και κινηματογράφηση του χώρου με 360ο κάμερα, σύμφωνα με τη διαδρομή του σεναρίου.

Το εν λόγω έργο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στην επιστήμη και την οικονομία. Ως προς την κοινωνία το έργο:

Ενισχύει την προσφορά των πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών.

Δημιουργεί και αναπτύσσει νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ενισχύουν την εμπειρία του τελικού χρήστη, εκτός των άλλων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), ως προς τις επαυξημένες εμπειρίες χρήσης.

Αναβαθμίζει τις υποδομές για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας.

Τέλος, αναδεικνύει και να προωθεί τη σχέση ανάμεσα στον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και τις Δημιουργικές Βιομηχανίες μέσα από τη διάσωση, τη συμπλήρωση και την ανάδειξη του υλικού και άυλου πολιτιστικού αποθέματος και την αξιοποίησή του ως μέσου ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού.

Ως προς την επιστήμη και την οικονομία, το έργο παρήγαγε σημαντική έρευνα στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης των υπολογιστών. Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της Επαυξημένης, Μικτής και Εικονικής Πραγματικότητας, της Υπολογιστικής Όρασης και της Τεχνητής Νοημοσύνης υποστηρίζουν τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών σε πεδία Πανταχού Παρόντος Υπολογισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρήσεις της Ελληνικής Επικράτειας, όπως το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας, εξελίσσεται και υιοθετεί καινοτόμες μεθοδολογίες σχεδιασμού με σκοπό την παροχή επαυξημένων εμπειριών χρήστη που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας νέας επαναστατικής γενιάς εφαρμογών διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα αποτελέσματα του έργου θα μπορούν να αξιοποιηθούν οικονομικά και εμπορικά, τόσο από την ίδια την επιχείρηση-φορέα υλοποίησης της πρότασης, όσο και από παρεμφερείς επιχειρήσεις, όπως μουσεία, ιδρύματα, συλλογές. Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την ενσωμάτωση νέας γνώσης που θα αποκτηθεί.

Τα σημεία αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου έχουν ως εξής:

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, για την ψηφιακή συμπλήρωση των κατεστραμμένων τμημάτων και στοιχείων του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους φορείς θεματικών τεχνολογικών μουσείων και όσους ασχολούνται με τη διάσωση της τεχνολογικής κληρονομιάς, ευρύτερα.

Το έργο μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλασιαστικά από παρεμφερείς φορείς, μέσω της διάθεσης της πλατφόρμας σε open source.
Η εφαρμογή του έργου συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας ενός ενεργού φορέα πολιτισμού και θα υποστηρίξει τον πολιτιστικό τουρισμό καθώς επιδιώκει την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου πολιτισμού και την προβολή του τουριστικού προϊόντος. Ειδικότερα για την Σαντορίνη επιτυγχάνεται αναπροσανατολισμός της τουριστικής ανάπτυξης από την περιοχή της Καλντέρας (πρότυπο «ήλιος – θάλασσα – παραλία») προς άλλες περιοχές που έχουν να επιδείξουν διαφορετικές εικόνες, μιας άλλης Σαντορίνης αναβιώνοντας την πλούσια οικονομική και βιομηχανική της ιστορία, μέσα από λαογραφικές και πολιτιστικές δράσεις.
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ολοκληρωμένου ερευνητικού έργου δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσφέρει στους επισκέπτες μια βιωματική εμπειρία μέσα από την αναδρομή στο παρελθόν, ακολουθώντας την πορεία επεξεργασίας και παραγωγής τομάτας, ενός από τα πιο διάσημα και παραδοσιακά προϊόντα της Σαντορίνης: το τοματάκι της Σαντορίνης αποτελεί μια εξειδικευμένη αγροτική καλλιέργεια. Η προβολή του προϊόντος και των τρόπων επεξεργασίας του τελικού προϊόντος, μπορεί να λειτουργήσει έμμεσα και ως «εμπορική» διαφήμιση του νησιού, αξιοποιώντας την ονομασία προέλευσης.

Αντικειμενο, σκοπος και στοχοι του εργου

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη αφηγηματικών μουσειακών σεναρίων με τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, με σκοπό τη βιωματική προσωποποιημένη εμπειρία επίσκεψης στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός» (ΒΜΤ), στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, που έχει μετατραπεί σε «μουσείο του εαυτού του».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών, που βασίζονται σε μία σύνθετη, διαδραστική και χωρικά εξελισσόμενη «αφήγηση», προσαρμοσμένη στη χωροθέτηση των εκθεμάτων και τη διαδρομή επισκεπτών, κατά την περιήγησή τους στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός», ήτοι:

 1. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)
 2. Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας (VR)
 3. Ηχητικό αποτύπωμα μηχανών και περιβάλλοντος εργοστασίου για τη δημιουργία ηχοτοπίου
 4. Ψηφιακή ανάκτηση κατεστραμμένων στοιχείων του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού
 5. Προσαρμοσμένες εφαρμογές για την προσωποποιημένη αφηγηματική ξενάγηση
 6. Προσαρμοσμένες εφαρμογές για την αφηγηματική ξενάγηση ατόμων περιορισμένης όρασης και περιορισμένης κινητικότητας

Οι στόχοι του έργου είναι:

 1. να διασώσει και να αναδείξει το υλικό και άυλο πολιτισμικό κεφάλαιο μιας ιδιαίτερης αγροτικής παραγωγής της Σαντορίνης και της βιομηχανικής αξιοποίησής της
 2. να αναπτύξει εφαρμογές που ανταποκρίνονται στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του Μουσείου του 21ου αιώνα, και ειδικότερα: α. στον συνδυασμό της οπτικοακουστικής φυσικής και ψηφιακής αναπαράστασης β. στην ανάπτυξη πολυαισθητηριακών εμπειριών γ. στην ενεργή συμμετοχή του τελικού χρήστη / δυνητικού επισκέπτη στη διαμόρφωση της μουσειακής εμπειρίας δ. στη βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ
 3. να ενσωματώσει καινοτόμες τεχνολογίες σε πολιτιστικές εφαρμογές και να αναπτύξει δομές και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλασιαστικά, για τη δημιουργία νέου υλικού
 4. να ενθαρρύνει συμπράξεις μεταξύ Πολιτισμού / Τουρισμού / Νέων Τεχνολογιών, μέσα από την ανάπτυξη, παρουσίαση και προώθηση ενός ευπροσάρμοστου πολιτιστικού προϊόντος
 5. να ενισχύσει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα της Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με την πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από ενεργούς πολιτιστικούς φορείς

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ενότητα Εργασίας 1: Μουσειολογική αποτίμηση - Μουσειολογική/ μουσειογραφική προσαρμογή του υφιστάμενου μουσειακού χώρου

 • Π.1.1 Μουσειολογική πρόταση – συγγραφή σεναρίου - 16ος μήνας
 • Π.1.2 Διαμόρφωση μουσειακού χώρου - 18ος μήνας

Ενότητα Εργασίας 2: Ψηφιακές πολυμεσικές παραγωγές

 • Π.2.1 Ακριβής ψηφιακή αποτύπωση-σάρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού - 24ος μήνας
 • Π.2.2 Ψηφιακός σχεδιασμός σε 3Δ περιβάλλον των στοιχείων των μηχανημάτων που δεν υφίστανται - 24ος μήνας
 • Π.2.3 Ψηφιακή προσομοίωση της κίνησης των μηχανημάτων - 34ος μήνας
 • Π.2.4 Δειγματοληψία του ακουστικού αποτυπώματος - 32ος μήνας
 • Π.2.5 Συνθετική παραγωγή ήχου - 34ος μήνας
 • Π.2.6 Προγραμματισμός σε περιβάλλον Unity - 34ος μήνας
 • Π.2.7 Κινηματογράφηση του χώρου με 360ο κάμερα - 32ος μήνας
 • Π.2.8 Παραγωγή και προγραμματισμός VR εφαρμογής - 32ος μήνας
 • Π.2.9 Ανάρτηση της VR εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας «Δ. Νομικός»

Ενότητα Εργασίας 3: Οπτικοακουστικές παραγωγές

 • Π.3.1 Green Screen Κινηματογράφηση - 24ος μήνας
 • Π.3.2 Επεξεργασία του υλικού κινηματογράφησης - 31ος μήνας

Ενότητα Εργασίας 4: Συντονισμός, εγκατάσταση, εκπαίδευση & πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση, διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων

 • Π.4.1 Διάδοση, Επικοινωνία και Στρατηγική εκμετάλλευση - 24ος μήνας
 • Π.4.2 Εγκατάσταση των εφαρμογών - 38ος μήνας
 • Π.4.3 Εκπαίδευση προσωπικού - 38ος μήνας
 • Π.4.4 Πιλοτική εφαρμογή-αξιολογηση - 38ος μήνας
 • Π.4.5 Προωθητικές Ενέργειες και Καμπάνια Ενημέρωσης - 30ος μήνας

Ενότητα Εργασίας 5: Mελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας

 • Π.5.1. Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας - 38ος μήνας
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
University of Patras
Tomato Industrial Museum
2 Mono Channels